Image
בֵּלָה מֵסֶיי-מוּנקָש ,(Mészöly-Munkás Béla) סקיצה

מבוא

מבוא
האירועים הרי הגורל שהתרחשו במאה העשרים, מאז ימי הרפובליקה
הסובייטית בהונגריה עד למלחמת העולם השנייה וגם אחריה, השפיעו על
חיי האוכלוסייה כולה, אך הם הכבידו ביתר שאת על היהודים. קביעה זו
נכונה לגבי תעשיינים ובעלי מלאכה, בורגנים וזעיר-בורגנים, בעלי משקים
וסוחרים ובאותה מידה לגבי אינטלקטואלים ואמנים מתחומים שונים.
לאמנויות הפלסטיות מאפיינים אשר מאפשרים לעקוב, יותר מבכל תחומי
האמנות האחרים, אחר מהלך חיי האמנים בתקופות השונות, למרות
פיזורם, באמצעות תערוכות היחיד והתערוכות הקבוצתיות. גם אם
בסקירה קצרה זו לא יוזכרו כל האמנים השייכים לעניין, המקרים המוזכרים
ממחישים את האופנים שבהם הפוליטיקה וההיסטוריה של המאה
העשרים השפיעו על מסלול חייהם וגורלם של אמנים יהודים יוצאי הונגריה.

יוליה צֶ'רבָּה
תרגמה מהונגרית: מרתה רמון